´╗┐ BIP ZSO nr 3 w Szczecinie - Zamˇwienia publiczne
 
bip.gov.pl
A A A K

´╗┐SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.12.2018, zobacz aktualn─ů wersj─Ö tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zamˇwienia publiczne

Zamównienia publiczne 2018

Gmina Miasto Szczecin – Zespó│ Szkó│ Ogólnokszta│c▒cych Nr 3, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin
ZAPRASZA DO ZúO»ENIA OFERTY W POST╩POWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY O WARTOŽCI ZAMÓWIENIA PONI»EJ KWOT OKREŽLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: „Sukcesywne dostarczanie artyku│ów: miŕsa, wŕdlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby sto│ówki szkolnej przy ZSO Nr 3 w Szczecinie”.

SIWZ

Oferta cenowa

Kalkulacja cenowa

OÂwiadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia

Wzór umowyOpublikował: Anna Leniec
Publikacja dnia: 04.12.2018
Podpisał: Anna Leniec
Dokument z dnia: 03.12.2018
Dokument ogl─ůdany razy: 15 021