BIP ZSO nr 3 w Szczecinie - Obwód szkolny
 
bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Obwód szkolny

Od lat dok�adamy wszelkich stara�, aby dzieci, które trafiaj� pod nasz� opiek� dydaktyczno – wychowawcz�, rozwija�y si� harmonijnie, kszta�c�c swoje umiej�tno�ci, rozwijaj�c pasje i zainteresowania pod okiem wykwalifikowanej i zaanga�owanej w prac� z uczniem kadry pedagogicznej.
Najwy�sza jako�� kszta�cenia oraz satysfakcjonuj�ce efekty pracy wychowawczo – dydaktycznej przeci�gaj� do naszego liceum uczniów z ca�ego Szczecina i okolic, a nawet ze stosunkowo odleg�ych miejscowo�ci.
Do B��kitnej ucz�szczaj� uczniowie ze Szczecina i okolic, mimo i� w obwodzie Szko�y Podstawowej nr 55 znajduj� si� nast�puj�ce ulice:

9 Maja ca�a
Aleja Piastów 36 - 40
Bia�owieska ca�a
Boczna ca�a
Ch�apowskiego ca�a
Cz�stochowska ca�a
D�browskiego ca�a
Dunikowskiego ca�a
Frysztacka ca�a
Generalska ca�a
Grudzi�dzka ca�a
Legnicka ca�a
Madali�skiego ca�a
Mieros�awskiego ca�a
Mieszka I nr : 23, 67, 67 C oraz 79 - do ko�ca
Milcza�ska ca�a
Orawska ca�a
Plac Profesora Jana Szyrockiego ca�y
Po�abska ca�a
Powsta�ców �l�skich ca�a
Powsta�ców Wielkopolskich ca�a
Ruska ca�a
Starkiewicza ca�a
Szpitalna ca�a
�wi�tego Józefa ca�aOpublikował: Pawe Mrz
Publikacja dnia: 06.12.2019
Podpisał: Anna Leniec
Dokument z dnia: 29.11.2012
Dokument oglądany razy: 2 693