BIP ZSO nr 3 w Szczecinie - Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu
 
bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Klauzula informacyjna dla osób znajdujacych się w zasięgu monitoringu


Klauzula informacyjna dla osób znajduj�cych si� w zasi�gu monitoringu


Zgodnie z art. 13 Rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi�zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep�ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urz�dowy Unii Europejskiej PL) informuj�, �e:

1.  Administratorem Pa�stwa danych osobowych jest Zespó�Szkó� Ogólnokszta�c�cych nr 3 w Szczecinie. Z Administratorem mo�na skontaktowa� si� listownie: ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin, e-mailowo: zso3@miasto.szczecin.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Rafa� Malujda, z którym mo�na si� skontaktowa� tel. 91 852 20 93, e-mailowo: iod@spnt.pl.

3. Dane osobowe s� przetwarzane w celu prowadzenia dzia�a� w zakresie zachowania bezpiecze�stwa i porz�dku w placówce, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to zapewnienie bezpiecze�stwa uczniów i pracowników, a tak�e ochrony mienia placówki.

5. Odbiorcami danych s� upowa�nieni pracownicy Administratora, podmioty, którym nale�y udost�pni� dane osobowe w celu wykonania obowi�zku prawnego, a tak�e podmioty, którym dane zostan� powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

6. Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu b�d� przechowywane maksymalnie do 3 miesi�cy od dnia nagrania.

7. Maj� Pa�stwo prawo ��dania od Administratora dost�pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni�cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak�e prawo do przenoszenia danych.

8. Maj� Pa�stwo prawo wnie�� skarg� do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urz�du Ochrony Danych Osobowych, je�li uznaj� Pa�stwo, i� przetwarzanie przez Administratora Pa�stwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest obowi�zkowe. Niepodanie danych skutkuje odmow� wst�pu na teren placówki.Opublikował: Pawe Mrz
Publikacja dnia: 06.12.2019
Podpisał: Anna Leniec
Dokument z dnia: 25.06.2018
Dokument oglądany razy: 680