BIP ZSO nr 3 w Szczecinie - Klauzula informacyjna
 
bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej PL) informuj, e:

1. Administratorem Pastwa danych osobowych jest Zespó Szkó Ogólnoksztaccych nr 3 w Szczecinie. Z Administratorem mona skontaktowa si listownie: ul.Orawska 1, 70-131 Szczecin, e-mailowo: zso3@miasto.szczecin.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Rafa Malujda, z którym mona si skontaktowa tel. 91852 20 93, e-mailowo: iod@spnt.pl.

3. Pastwa dane osobowes przetwarzanena podstawieart. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporzdzenie o ochronie danych w celu realizacji zada ustawowych okrelonych w Ustawie – Prawo owiatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U.z 2017 r., poz. 59 ze zm.) oraz Ustawie o systemie owiaty z dnia 7 wrzenia 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.) zwizanych z dziaalnoci dydaktyczn, wychowawcz i opiekucz oraz inn  dziaalnoci statutow, zapewniajc kademu uczniowi warunki niezbdne do rozwoju i podnoszenia jakoci pracy szkoy.

4. Odbiorcami danych osobowych s upowanieni pracownicy Administratora, podmioty,  którym naley udostpni dane osobowe w celu wykonania obowizku prawnego, a  take podmioty, którym dane zostan powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5. Pastwa dane osobowe bd przechowywane przez okres przez wskazany przepisami zwizanymi z wypenianiem obowizku prawnego przez placówk.

6. Maj Pastwo prawo dania od Administratora dostpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a take prawo do przenoszenia danych.

7. Jeeli przetwarzanie odbywa si na podstawie zgody, maj Pastwoprawo do cofnicia  zgody wdowolnym momencie bez wpywu na zgodno z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniciem.

8. Maj Pastwo prawo wnie skarg do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzdu  Ochrony Danych Osobowych, jeli uznaj Pastwo, i przetwarzanie przez Administratora Pastwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowizkowe ze wzgldu
na przepisy prawa owiatowego.Opublikował: Pawe Mrz
Publikacja dnia: 21.01.2019
Podpisał: Anna Leniec
Dokument z dnia: 25.06.2018
Dokument oglądany razy: 771