BIP ZSO nr 3 w Szczecinie - Klauzula informacyjna dla osób znajduj±cych się w zasięgu monitoringu
 
bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.01.2019, zobacz aktualnÄ… wersjÄ™ tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Klauzula informacyjna dla osób znajduj±cych się w zasięgu monitoringu


Klauzula informacyjna dla osób znajduj±cych się w zasięgu monitoringu


Zgodnie z art. 13 Rozporz±dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest ZespółSzkół Ogólnokształc±cych nr 3 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin, e-mailowo: zso3@miasto.szczecin.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Rafał Malujda, z którym można się skontaktować tel. 91 852 20 93, e-mailowo: iod@spnt.pl.

3. Dane osobowe s± przetwarzane w celu prowadzenia działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa i porz±dku w placówce, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia placówki.

5. Odbiorcami danych s± upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowi±zku prawnego, a także podmioty, którym dane zostan± powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

6. Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będ± przechowywane maksymalnie do 3 miesięcy od dnia nagrania.

7. Maj± Państwo prawo ż±dania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Maj± Państwo prawo wnie¶ć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, je¶li uznaj± Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest obowi±zkowe. Niepodanie danych skutkuje odmow± wstępu na teren placówki.OpublikowaĹ‚: Paweł Mróz
Publikacja dnia: 21.01.2019
Podpisał: Anna Leniec
Dokument z dnia: 25.06.2018
Dokument oglÄ…dany razy: 582