BIP ZSO nr 3 w Szczecinie - Zamówienia publiczne
 
bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.08.2019, zobacz aktualnÄ… wersjÄ™ tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne 2019

Gmina Miasto Szczecin - Zespół Szkół Ogólnokształc±cych Nr 3
ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE
O WARTO¦CI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKRE¦LONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:


„¦cieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach wraz z robotami towarzysz±cymi na terenie boiska sportowego w ZSO Nr 3 przy ul. Orawska 1 w Szczecinie 70-131”

SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

FORMULARZ OFERTY - zał. nr 1

O¦WIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY - zał. nr 2

O¦WIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODMIOTACH TRZECICH - zał. nr 3

WZÓR UMOWY - zał. nr 4

PRZYKŁADOWY WZÓR ZOBOWIˇZANIA PODMIOTU TRZECIEGO - zał. nr 5

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - zał. nr 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - zał. nr 7

PRZEDMIAR ROBÓT - zał. nr 8


Zamówienia publiczne 2018

Gmina Miasto Szczecin – Zespół Szkół Ogólnokształc±cych Nr 3, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY O WARTO¦CI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKRE¦LONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: „Sukcesywne dostarczanie artykułów: mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby stołówki szkolnej przy ZSO Nr 3 w Szczecinie”.

SIWZ

Oferta cenowa

Kalkulacja cenowa

O¶wiadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia

Wzór umowyOpublikowaĹ‚: Paweł Mróz
Publikacja dnia: 12.08.2019
PodpisaĹ‚: Paweł Mróz
Dokument z dnia: 03.12.2018
Dokument oglÄ…dany razy: 13 170