BIP ZSO nr 3 w Szczecinie - Zamówienia publiczne
 
bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne 2020

Gmina Miasto Szczecin – Szkoła Podstawowa Nr 55, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź.zm) NA:

„Plac zabaw – boisko „Błękitnej”

SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

FORMULARZ OFERTY

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZAŁU I PODMIOTACH TRZECICH

WZÓR UMOWY

PRZYKŁADOWY WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEDMIAR ROBÓT

Zamówienia publiczne 2019

Gmina Miasto Szczecin – Szkoła Podstawowa Nr 55, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

„Sukcesywne dostarczanie artykułów: mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby stołówki szkolnej przy SP Nr 55 w Szczecinie”.

SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OFERTA CENOWA

KALKULACJA CENOWA

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

WZÓR UMOWY

Gmina Miasto Szczecin - Zespó� Szkó� Ogólnokszta�c�cych Nr 3
ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin ZAPRASZA DO Z�O�ENIA OFERTY W POST�POWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE
O WARTO�CI ZAMÓWIENIA PONI�EJ KWOT OKRE�LONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:


„�cie�ka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach wraz z robotami towarzysz�cymi na terenie boiska sportowego w ZSO Nr 3 przy ul. Orawska 1 w Szczecinie 70-131”

SIWZ

OG�OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

FORMULARZ OFERTY - za�. nr 1

O�WIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY - za�. nr 2

O�WIADCZENIE WYKONAWCY O SPE�NIENIU WARUNKÓW UDZIA�U W POST�POWANIU I PODMIOTACH TRZECICH - za�. nr 3

WZÓR UMOWY - za�. nr 4

PRZYK�ADOWY WZÓR ZOBOWI�ZANIA PODMIOTU TRZECIEGO - za�. nr 5

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - za�. nr 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - za�. nr 7

PRZEDMIAR ROBÓT - za�. nr 8


Zamówienia publiczne 2018

Gmina Miasto Szczecin – Zespó� Szkó� Ogólnokszta�c�cych Nr 3, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin
ZAPRASZA DO Z�O�ENIA OFERTY W POST�POWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY O WARTO�CI ZAMÓWIENIA PONI�EJ KWOT OKRE�LONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: „Sukcesywne dostarczanie artyku�ów: mi�sa, w�dlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby sto�ówki szkolnej przy ZSO Nr 3 w Szczecinie”.

SIWZ

Oferta cenowa

Kalkulacja cenowa

O�wiadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia

Wzór umowyOpublikował: Pawe Mrz
Publikacja dnia: 26.08.2020
Podpisał: Paweł Mróz
Dokument z dnia: 03.12.2018
Dokument oglądany razy: 13 658